მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

2005 wlis 17 maiss marTlmadidebeli mrevlis kavSirma Caatara preskonferencias Temaze: ""Tavisuflebis instituti" aris antimarTlmadidebluri, antierovnul da cilismwamebluri  organizacia, romelic aRvivebs religiur SuRls saqarTveloSi". gTavazobT masalebs.

 

 

anonsi

a.w. 17 maiss 13 sT-ze wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiri atarebs preskonferencias Temaze:

 

""Tavisuflebis instituti" aris antimarTlmadidebluri, antierovnul da cilismwamebluri  organizacia, romelic aRvivebs religiur SuRls saqarTveloSi". 

 

misamarTi: Tbilisi, sagarejos q. #9.

(sportis sasaxlesTan, Sesaxvevi savaWro centr "morkinalTan")

 

 

presrelizi.

"Tavisuflebis instituti" saqarTveloSi religiur SuRls aRvivebs.

 

   a.w. 14 maiss "Tavisuflebis institutis" wamomadgenlebma maT mier Catarebul preskonferenciaze Cvens organizacias cili daswames, TiTqos igi a.w. 13 maiiss daviT garejelis quCaze 50-anelTa darbevaSi Rebulobda monawileobas. amasTan dakavSirebiT vacxadebT, rom es gancxadeba mtknar sicruesa da ciliswamebas warmoadgens. Cvens organizacias 13 maiss daviT garejelis quCaze momxdar incidentSi monawileoba ar miuRia.

   ciliswamebis mizania, daviT garejelis quCaze mosaxleobasa da 50-anelTa Soris dapirispirebas religiuri SuRlis xasiaTi mieces, am SuRlis gamRviveblebad marTlmadideblebi warmoaCinos, raTa moxdes maTi, rogorc kriminalebis dasja. Cven davinteresdiT momxdariT, miviZieT masalebi da gamovarkvieT, rom konfliqti daviT garejelis quCaze wminda yofiTi xasiaTisaa da warmoiSva imasTan dakavSirebiT, rom mezoblebi Sewuxebulni arian 50-anelebis maT quCaze masirebuli msvlelobebiT, xmauriT, im eqstazur-transuli mdgomareobiT, romelSic isini TavianTi xSiri ritualebis dros vardebian, rasac Tan axlavs egzaltirebuli masis yuriswamRebi ymuili, quCaSi gamoxdomebi (zogierTs piridan duJi sdis), es ki awuxebs mosaxleobasa da aSinebs bavSvebs. aseTi viTareba wlebis manZilze grZeldeba. xelisuflebis dapireba, rom 50-anelebs Sesaferis adgils mouZebniden, ar sruldeba.  

   "Tavisuflebis institutis" ciliswamebasa da sicrues isic adasturebs, rom sinamdvileSi 13 maiss daviT garejelis quCaze saerTod ar momxdara 50-anelTa darbeva. piriqiT, moxda Zalismieri meTodebis gamoyeneba adgilobrivi macxovrebebis mimarT, romlebmac, ukiduresad Sewuxebulebma da mravalgzis motyuebulebma, TavianT quCaze  saprotesto aqcia gamarTes. Cven xelTa gvaqvs am incidentis amsaxveli videomasala, romelzec Cans, rom mosaxleobis saprotesto aqcia policiam daarbia.

   is, rom konfliqti yofiTia da ara religiuri, da rom dapirispireba adgilobriv macxovreblebsa da seqtantebs Soris xdeba, dadasturda telekompania "rusTavi 2"-is mier daviT garejelis quCaze 14 maiss gadaRebuli reportaJiT, saidanac naTlad warmoCnda, rom Cvens organizacias araviTari roli ar miuZRvis incidentSi - mosaxleobam Cveni organizaciis arsebobis Sesaxebac ki araferi icodnen. isic faqtia, rom "Tavisuflebis instituti" icavs seqtantebis Tavisufal nebas da ar icavs mosaxleobis aseve Tavisufal nebasa da uflebas, icxovros mSvidad, SiSisa da xmauris gareSe.

   Cvens mimarT "Tavisuflebis institutis" ciliswamebas sxva mizanic aqvs. Cveni informaciiT sul axlaxan `Tavisuflebis institutma~ religiuri sakiTxebisaTvis didi granti, 1 mln. evro miiRo. imisaTvis, rom Tavisi saqmianoba gaamarTlos da momavalSic miiRos dafinanseba, "Tavisuflebis instituti" ararsebuli problemis Seqmnasa da provocirebas cdilobs, radgan cnobilia, istoriulad saqarTveloSi religiuri SuRli arasodes yofila. amas garda "Tavisuflebis instituti" jorj sorosTan Sesaxvedrad emzadeba, romelic TbilisSi axlo momavalSi Camodis, da surs Tavis mama-marCenals religiur "problemaTa" mogvarebasa da seqtebis dacvis saqmeSi Tavisi "warmatebebi" upatakos.

   Cven imasac ar gamovricxavT, rom "Tavisuflebis instituts" Cvens mimarT arakeTilganwyoba amoZravebdes, radgan Cver araerTxel vamxileT igi Tavis antieklesiur da antimarTlmadideblur qmedebaSi.

   mivmarTavT "Tavisuflebis institutis" warmomadgenlebs: Sewyviton antimarTlmadidebluri da antierovnuli saqmianoba, Tavi anebon religiuri SuRlis gaRvivebasa da maprovocirebel qmedebebs, Seinanon Cveni misamarTiT gakeTebuli ciliswameba, Cveni SeuracxyofisaTvis sajarod moixadon bodiSi.

wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

 

 

 

gazeT "rezonansis" redaqcias

 

   Tqvens gazeTSi moTavsebuli iyo informacia, romelSic "Tavisuflebis instituti" Cvens organizacias brals debda, TiTqos Cven a.w. 13 maiss raime monawileoba migveRos 50-anelTa darbevaSi daviT garejelis quCaze. es ar Seesabameba simarTles da warmoadgens cilis wamebas.

   gTxovT mogvceT saSualeba, raTa Tqvenive gzeTiT vupasuxoT cilismwameblebs. madloblebi viqnebiT, Tu dabeWdavT mokle informacias Cveni organizaciis Sesaxeb, raTa mosaxleobas ar hqondes cduneba, daijeros Cvens Sesaxeb cilismwamebluri braldebebi.

 

wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiris saxeliT:

avTandil ungiaZe                            /Tavmjdomare/

l. CaCua                                   /gamgeobis wevri/ kavSiris wevrebi: (xelmowerebi)