მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

           kabalistebi saqarTveloSic gamoCndnen. iniRbeba ra mecnierebis saburveliT, kabala cdilobs mosaxleobis cdunebasa da saqarTveloSi fexis mokidebas. gasuli 2007 wlis zafxulSi kabalistebs hqondaT mcdeloba kabalis msoflio akademiis egidiT saqarTveloSi ordRiani simpoziumis Catarebisa da, SesaZloa, am akademiis filialis daarsebis winapirobis Seqmnisa. sazogadoebis, _ sasuliero da saero pirebis _ aqtivobis Sedegad simpoziumi ar Sedga. Tumca vvaraudobT, rom kabalistebi ecdebian, fexi moikidon saqarTveloSi. Cven mzad unda viyoT, sakadrisi pasuxi gavceT maT am ganzraxvas. gTavazobT mokle da popularul mimoxilvas kabalis arsisa da miznebis Sesaxeb. 

 

ra aris kabala?

 

1. saidumlo ebrauli swavleba

 

   mravali mistiuri swavlebis safuZvels kabala warmoadgens. saidumlo swavleba – kabala – warmoiSva Cveni welTaRricxvis mijnaze, ganswavlul iudevelTa garemoSi, romlebic msoflio batonobaze ocnebobdnen. am swavlebam im dros arsebuli sxvadasxva ideebi SeiTvisa. masSi Cven vipoviT msgavsebas budizmsa da daosizmTan, elinur filosofiasTan, egviptur da qaldeur magiasTan.

   SemdgomSi kabala mravali `saidumlo swavlebis~ - pirveli qristianuli mwvaleblobebis (eresis), gnosticizmisa da hermetizmis, Suasaukuneebis astrologiis, alqimiisa da Tanamedrove magiis safuZvlad iqca. kabalaSi devs masonuri ezoTerizmis gagebis gasaRebi.

   kabala or Zvel traqtats efuZneba – VI Tu VII saukunis rabi akibis `sefer iecirasa~ (`SeqmnaTa wigni~) da 1300 wels rabi Simonis mier daweril `zogars~ (`naTeba~), romlisTvisac Tanamedrove polonelma kabalistma, rabi aSlagma 21 tomiani komentarebi dawera.

   kabalistebi miiCneven, rom mosem ToraSi aragandobilTa TvalTagan dafara materialuri da sulieri samyaroebis agebulebis, sulTa samyaroSi SeRwevisa da maTi marTvis xerxebis Sesaxeb `saidumlo codna~. es saidumlo swavleba efuZneba RmrTis, sulebisa da stiqiebis saxelebis warmoTqmasa da daweras, ritualur da praqtikul magias. kabala yovelTvis iyo ebraeli xalxis yvelaze dafaruli swavleba. is gadaecemoda maswavleblidan moswavles, rCeulis mravali xnis Semowmebis Semdeg. kabalistebi moswavleTa SerCevasTan dakavSirebiT iRebdnen umkacres valdebulebas. da yovel TaobaSi is erTeuli gandobilebi, romlebic daSvebulni xdebodnen kabalas Sesaswavlad, debdnen umkacres fics, romelic krZalavda swavlebis TviT umniSvnelo detalis gamomzeurebasac ki. is, rom xandaxan Cndeboda Txzuleba kabalas Sesaxeb, imas miuTiTebs, rom kabalaSi gasaidumloebis ramdenime safexuri arsebobs.

   axla ra xdeba? ratomaa, rom yovelTvis gulmodgined dafaruli `saidumlo swavleba~ axla Riaa yvelasaTvis? kabalistebi miiCneven, rom axla `dadga moqmedebis Jami~ - gauxsnan adamianTa farTo masebs `saidumlo swavleba~, rasac SeuZlia daaCqaros `mesiis~ mosvla, romelsac isini elian.

   ra aris `kabala~? rogorc Tanamedrove kabalisti, mixeil leitmani wers, esaa swavleba sulier sawyisTa mizez-Sedegobrivi kavSiris Sesaxeb. yoveli materialuri sagani, ambobs igi, umciresi nawilakidan kosmosur obieqtebamde, imarTeba sulieri ZalebiT, romliTac gajerebulia samyaro, - TiTqos sagani am ZalebiT moqsovil badeSi devs. pirvel sistemas kabalaSi `samyaroTa da sefirotebis Seqmnis wesrigi~ ewodeba, meores _ `winaswarmetyvelebisa da sulis wvdoma an safexurebi~. kabalistebis swavlebis mixedviT, sefirotebi, - esaa sinaTliT savse WurWlebi, romelTaganac mTeli samyaro Sedgeba; bade energetikuli arxebisa, romlebsac uWiravT samyaro.

   kabalaSi yvela saxeli gvaZlevs, ase vTqvaT, realur sagniseul warmodgenas sulieri obieqtis Sesaxeb. sulieri Cvens samyaroSi eqvemdebareba materialurs. kabalistebi miiCneven, rom sulieri obieqtisTvis saxelis darqmeva mxolod kabalists SeuZlia, mas, romelmac miaRwia saTanado sulier dones da xedavs mizez-Sedegobriv kavSirebs materialursa da suliers Soris. kabalistebi weren wignebs da gadascemen codnas iseTi enis saSualebiT, romelsac aqvs, rogorc isini amboben, ucvleli sulieri fesvi.

   kabalistebis swavlebasTan msgavseba SeiZleba vipovoT CinelTa `cvlilebaTa wignSi~ (`i czini~) da daosizmSi, budistur logikaSi, piTagorelobasa da platoniseul swavlebaSi eidosebis Sesaxeb.

   Tanamedrove msoflioSi SeiZleba aRvniSnoT kabalas gavlena ligvistikis modur samecniero mimarTulebebze: hermenevtikaze, struqturalizmze, semiotikasa da sxv.

   mTeli kabala agebulia parolebze. kabalisti, romelic warmoTqvams swavlebisas RmerTis, samyaroebisa da sulieri moqmedebebis saxelebs, romlebic dakavSirebulia mis sulTan, iRebs sulisTvis saTanado gamosxivebas. es gamosxiveba amzadebs suls sulieri energiis miRebisaTvis, romelic sulSi tkbobas iwvevs.

   tkboba – kabalistebis ara mxolod ZiriTadi cnebaa, aramed cxovrebis mizanic. RmerTTan daSoreba maT mier gagebulia mxolod rogorc sulieri tkbobis materialuri tkbobiT Secvla. kabala aswavlis sulTa gardasaxvas, romlis drosac adamianis mier Sesrulebuli yvela saqme momaval arsebobebze aisaxeba. kabalas Tanaxmad, msoflioSi TaobaTa monacvleoba aris myolod sxeulTa gaCena da gaqroba, maSin rodesac suli, _ sxeulTa Semavsebeli, adamianis mTavari `me~ (misi survilebi, xasiaTi, azrebi, Cawerili rogorc yvela sxva informacia materialur matarebelze – tvinis ujredebSi) - ar qreba, aramed mxolod matarebels icvlis.

   SezRuduli raodenobis sulTa wriuli monacvleoba, maTi gamoCena Cvens samyaroSi da sxva sxeulebiT Semosva badebs Semdgom Taobebs. amitom yvela Taoba, pirvelidan ukanasknelamde, kabalistebis mier miCneulia rogorc erTi, romlis sicocxle ramodenime aTaswleuli grZeldeba _ kacobriobis dabadebidan mis sikvdilamde. ara aqvs mniSvneloba imas, Tu ramden gardasaxvas axdens yoveli suli. sxeulis sikvdili masze ar aisaxeba, rogorc ufro maRal materiaze.

   kabala aswavlis msoflios sruli da Caketili marTvis Sesaxeb da sruliad gamoricxavs adamianis Tavisufal nebas. nebayoflobiT Tu tanjvis saSualebiT, am, an Semdgom cxovrebaSi, fizikuri, ekonomikuri, socialuri zemoqmedebis Sedegad yoveli adamiani da mTeli kacobrioba samoTxiseul cxovrebas miaRwevs. TaobaTa dasasruls yvela adamiani, keTilebica da borotebic, netarebas miaRweven. gansxvaveba mxolod gzaSia: sulieri Zalebis nebis nebayoflobiTa da SegnebiT Semsruleblebi am cxovrebaSi Rebuloben tkbobas, xolo maTi mowinaaRmdegeebi – tanjvas. drama isaa, weren kabalistebi, rom kacobriobas jer warmodgena ara aqvs im ubedurebebis Sesaxeb, romelic mas win elodeba, - mizani xom dasaxulia da Toras kanonebi xom ucvlelia. kabalistebi Tvlian, rom boroteba – samyaros arsebobis aucilebeli pirobaa da sikeTis Tanamaradiulia. mravali gadabadebis Semdeg yvela arseba, kaenisa da eSmakis CaTvliT, RvTaebas Seerwymeba, romlisganac isini iSvnen. sinaTlisa da sibnelis am dualisturi swavlebisagan wamoiqmna mravali Semdgomi eresi.

   kabalas mixedviT, adamianis garegnuli marTva ori saSualebiT xorcieldeba: tkbobis grZnobiTa da tkivilis grZnobiT, bednierebiT an tanjviT. samoTxe aucilebelia mxolod aq da axla – dedamiwaze. kabalistebi miiCneven, rom TviT tanjvis miRebis SemTxvevaSi adamianebi imedovneben, rom Semdeg miiRebs jildos. da Tu siamovneba ver axdens tanjvis kompensirebas, es adamians sixaruls ar aniWebs. mxolod tkbobis mimzidveli Zala marTavs adamiansa da cxovels, da misiT imarTeba yoveli cocxali. TviT tkbobis xasiaTis arCeva ar aris adamokidebuli adamianze, aramed xdeba sazogadoebis normebisa da gemovnebis karnaxiT. dRes ganuxrelad xdeba kabalisturi principis - `icxovre awmyoTi da datkbi~ - reklamireba. gaixseneT mowodebebi: `icxovre awmyoTi~, `SeigrZeni gemo~, `SeigrZeni komforti~, `RvTiuri netareba~ da a.S. reklama aswavlis: sakuTar Tavs araferze uTxra uari, icxovre Tavisuflad, msubuqad da, amave dros, `mzad iyavi didi cvlilebebisaTvis~.

   kabala amtkicebs, rom ar arsebobs savsebiT damoukidebeli, pirovnulad, Tavisuflad moqmedi individumi. kabalisaTvis, romelic adamians cxovelamde aqveiTebs, damaxasiaTebelia ukiduresi racionalizmi. yvelaferi imyofeba mkacr mizez-Sedegobriv wesrigSi. xolo samyaro Sedgeba mxolod sxvadasxva gamosxivebebisa da WurWlebisagan, romlebsac isini avseben. Toras yvela kanonis mizania adamianis qcevis regulireba. es mizani Cvens samyaroSia da tkbobis miRebaSi mdgomareobs, rac damokidebulia adamianis Tavis Tavze Catarebul muSaobaze. religia mocemulia ara adamianisTvis sasikeTod, aramed gagebulia, rogorc saxelmZRvanelo misi TviTsrulyofisaTvis. kabalas arsi ebraelebis mier maTTvis gamzadebuli umaRlesi donis miRwevaSi mdgomareobs.

   sxeuliT Semosvamde, amboben kabalistebi, suli Seadgenda erT mTels SemoqmedTan. magram sxeuliT Semosvis Semdeg igi sruliad daSorda Semoqmeds, radgan sulis xasiaTi gansxvavebulia Semoqmedis xasiaTisagan. mianiWa ra suls egoizmis grZnoba, Semoqmedma specialurad Seqmna raRac Tavisgan gansxvavebuli. adamiani TiTqos aris organo, mowyvetili sxeulisagan. da egoizmis daZleva, ufro sworad, misi orientaciis Secvla da mimarTva Toras saidumloebebis Secnobisaken, Toras saidumloebebis gagebis saSualebas iZleva.

   mTeli Tora or - Ria da saidumlo _ nawilad iyofa. kabalisti Tavisi sulieri gavarjiSebis Sesabamisad xuT dones gadis. yoveli maTgani kidev xuTi donisagan Sedgeba, es ukanasknelnic – xuTisagan. sul aris 125 safexuri, romelTac samyaroebi ewodebaT. adamianebi mxolod maT grZnoben, romlebic maTTan erTad imyofebian imave samyaroSi, da ar SeuZliaT Tundac warmoidginon da SeigrZnon raime sxva samyarodan. magram kabalistebi Tvlian, rom maT, miaRweven ra umaRles dones, miniSnebebis gamoyenebiT SeuZliaT dainaxon sxva samyaroebi. maSiaxis (axali mesiis) mosvlamde yvela 125 donis daZleva SeuZlebelia. mxolod mesiis Taobis adamianebs SeeZlebaT sulier safexurebze asvla SemoqmedTan Sesarwymelad. (Cven SemTxveviT ar aRvwerT kabalas struqturas dawvrilebiT. sxva saxelwodebebiT igive sistema aris mraval Zvel da axal eresSi).

   rabi Simonma, wign `zogaris~ avtorma, Zvel droSi yvela 125 safexuri daZlia da aRwera isini, rogorc miznebi. axla ki gamoCnda `zogaris~ komentarebi - `sulami~, rac adasturebs imas, rom kabalistebi darwmunebulni arian imaSi, rom mesiis mosvlis droa. imis dasturad, rom axlandeli Taoba ukve mesiis droSi cxovrobs, kabalistebs moyavT rabi Samonis sityvebi `zogaridan~: `roca msoflio maSiaxis dReebs miuaxlovdeba, TviT bavSvebsac gaexsnebaT misi saidumloebebi, da isini SeZleben gamoTvalon da Seiswavlon momavali, da im droSi igi yvelasTvis gaixsneba~. xolo kabalistma abram azulaim Zvel xelnawerebSi waikiTxa, rom Cvens droSi yvelas SeuZlia kabalis swavla Riad – ufrosebsa da bavSvebs; swored es Seuwyobs xels mesiis mosvlas.

   sinamdvile gviCvenebs, rom Cven `ukanasknel JamebSi~ vcxovrobT. samwuxarod bavSvebsac acduneben da kabaliTa da magiiT gatacebas unergaven. amis magaliTia anatoli rudenko, romelmac miiRo kabalisturi fsevdonimi zor elefi. ukve 16 wlisam man daiwyo naSromebis gamoqveyneba umaRlesi magiis Sesaxeb, xolo 1993 wels gamosca wigni `gandobilis jvari (umaRlesi magiis meTodebi)~.

   rogori amaRlebuli sityvebiTa da terminebiTac ar unda xdebodes jadoqrobis SeniRbva, misi arsi yovelTvis erTia – RmrTis mcnebis darRveva, romelic krZalavs yovelgvar magiur praqtikas. Tanamedrove magiis safuZvelSi ki, rogorc amas cnobili avtori wignisa `magiis istoriebi~, elifas levi werda, yovelTvis devs saidumlo ebrauli swavleba – kabala.

   kabalistebma saidumlo organizaciebis qselis saSualebiT marTlac moamzades antiqristes mosvla. is, rom es unda momxdariyo, amaze qristianebs aqvT ZvelTaZveli rwmuneba – ioane RmrTismetyvelis `gamocxadebaSic~, saxarebaSic, mociqulTa epistoleebSic, wminda mamebis nawerebSic. mravali cdundeba. magram ar unda daviviwyoT, rom antiqristes mosvla maleve uciloblad gamoiwvevs ufalisa Cvenisa, ieso qristes meored mosvlas. maSin ki iqneba saSineli samsjavro! maSin sad aRmoCndebian isini, vinc samoTxes miwaze eZebda? `ukanasknel JamebSi~ adamianebs marTebT ormagi sifrTxile, rom ar aurion boroteba sikeTeSi, mxsneli - antiqristeSi, swavleba cxonebis Sesaxeb - `saidumlo magiur codnaSi~».

(Последнее искушение; «Тайное знание» в свете православия, М. 1999г., с.89)

 

2. sapatriarqos uwyebani #26, 1999w, 2-8 ivlisi.

«kabalas mixedviT samyaro uSualodaa dakavSirebuli 10 cifrTan da ebrauli anbanis 22 asosTan. gamoyenebiTi kabalas meTodebi mWidrod ukavSirdeba micvalebulTa sulebis gamoZaxebas, eSmakTa gandevnis ritualebs, qiromantias, amuletebs. Zveli drois kabalistebi alqimiisa da astrologiis specialistebad iTvlebodnen. XVI saukune SeiZleba CaiTvalos kabalaTi gatacebis epoqad, ramac didi gavlena iqonia masonur da sxva okultur swavlebaTa Camoyalibebaze».

 

3. diakoni, andrei kuraevi:

«...da rodesac israelma ar miiRo axali aRTqma, rodesac wavidnen winaswarmetyvelebi da wavida RmrTis madlic  _ israelma Seqmna TavisTvis religia. man Seqmna kabala. yvelaferi, rac akrZaluli iyo Zveli aRTqmis mier, aris kabalaSimagia da okultizmi, astrologia da erTi pirovnuli RmerTis - Semoqmedis uaryofa».

 

4. mRvdeli miqael vorobiovi

   «...kabala mravalferovani da sinkretulia. masSi Sedis piTagorelebis ricxviTi mistika, gnostikosebis dualizmi, neoplatonizmisTvis damaxasiaTebeli RvTaebis emanaciis zogierTi idea...

   kabalas erT-erTi mTavari ideaa debuleba, rom umaRles da umdables samyaroebs SeuZliaT erTmaneTze zemoqmedeba, da amitom adamians ezoTerul codnaze damyarebuli garkveuli magiuri moqmedebebis saSualebiT SeuZlia gavlena iqonios msoflioze. amas efuZneba praqtikuli kabala, romelic aris magiis saxeoba da romlis mizania umaRles samyaroebze zemoqmedeba, saTanado locvebis, sityvieri da asoiTi formulebisa da amuletebis saSualebiT. orTodoqsuli iudeveloba Teoriul da praqtikul kabalas, mTlianobaSi, uaryofiTad uyurebs.

   marTlmadidebeli eklesia kabalas afasebs rogorc qristianobisTvis ucxosa da mis mimarT mtrul okultur swavlebas. qristianoba principulad araezoTeruli religiaa. RvTiuri gamocxadebis mTeli Sinaarsi moTavsebulia wminda werilsa da eklesiis wmida gadmocemaSi, romelic gaxsnilia yvelasaTvis. eklesiaSi ar aris saidumloebebi, romlebic mxolod gandobilTaTvisaa xelmisawvdomi, ar aris aranairi saidumlo codna. bibliaSi ar aris araviTari daSifruli azrebi; RvTiuri gamocxadebis gageba SeiZleba ara inteleqtualur da magiur deSifraciaze dayrdnobiT, rogorc amas kabalistebi amtkiceben, aramed suliwmidis madlSi cxovrebiT. rogorc mociquli pavle wers, RmerTs `yovelTa hnebavs cxorebai (cxoneba-avt) da mecnierebasa WeSmaritebisasa moslvai~ (I tim, 2,4).»

 

5. `iveriis gabrwyineba~, #1(33) 2000 w.

 

   «SarSan rusTavSi momxdarma ritualurma mkvlelobebma sazogadoebas TvalnaTliv aCvena, rom am tipis saqmeebis gamoZiebaSi samarTaldamcavebi sruliad ususurni arian – braleulebs isini Cveulebriv damnaSaveTa samyaroSi eZeben, arada, ritualur mkvlelobebSi, rogorc wesi, destruqciul religiur organizaciaTagan metadre sazarelni – e.w. `Savi seqtebi~ imxilebian. aRniSnuli kategoriis saqmisaTvis saWiroa specialuri codna, rac saqarTvelos Zalovani struqturis sagamoZiebi rgolebs ar gaaCniaT... maTi am naklis nawilobriv Sesavsebad vaqveynebT amgvari saqmis gaxsnis, ase vTqvaT, klasikur magaliTs. (`iveriis gabrwyinebis~ redaqcia).

andria iuSCinskis mkvlelobis saidumlo

 1911 wlis 20 marts kievis gareubanSi napovni iqna biWis gvami. igi aRmoCnda cameti wlis andria iuSinski, kievis wmida sofios sax. sasuliero saswavleblis moswavle. sasamarTlo-samedicino gamokvlevisa da iuSinskis gvamis gakveTis Sedegad sxeulze aRmoCenili iqna Semdegi dazianebebi (arasruli CamonaTvali-avt): ...marcxena safeTqelze erTi Wriloba, xolo marjvenaze – cameti, kisris marjvena mxares aRmoCnda Svidi Wriloba... iRliis Cayolebaze – oTxi Wriloba... zurgis marjvena mxares neknebis bolosa da menjs Soris – agreTve oTxi Wriloba... mkerdis marjvena mxares, ZuZus qveS – Svidi Wriloba... marjvena filtvsa da RviZlze – sam-sami Wriloba, marcxena filtvsa da marjvena Tirkmelze – TiTo Wriloba da gulze – oTxi Wriloba (saqme, t.1).

   TvalSisacemia is garemoeba, rom dazianebebi umTavresad Tavmoyrilia im adgilebSi, sadac didi arteriebis feTqva isinjeba... sxeuli uaRresad daclili iyo sisxlisagan. yovelive es gvarwmunebs, rom dazianebani miyenebuli iyo im ganzraxviT, rom rac SeiZleba meti odenobis sisxli mieRoT raRac miznisaTvis (saqme, t.VIII).

   filosofosma da sazogado moRvawem, v.v. rozanovma msxverplis WrilobebSi garkveuli sistemuroba SeniSna; kodirebuli informaciis gasaSifrad man mimarTa kabalistikis specialists s.d.-skis, romelmac Sinagani kavSiri `zogaris~ wignis teqstsa da a. iuSCinskis Wrilobebs Soris uciloblad daamtkica. ramdenadac ritualuri mkvlelobebi faqtiurad arsebobs, amdenad isini unda aixsnas, rogorc amorCeul subieqtze – msxverplze kabalistur qmedebaTa mTeli wyeba, romlebic gansazRvrul mizans emsaxureba da romlebsac, rogorc amosaval, iseve saboloo punqtad kabalas monacemebi aqvT.

   kabalistikis TvalsazrisiT, iuSinskis marjvena safeTqelze arsebuli naCxvleti Wrilobebis gamokvlevis masalad gamoviyeneT Semdegi dokumentebi: 1. TviT moklulis Tavis fotografiuli suraTi; 2. aTi sefirotis cxrili; 3. elementebis meoTxe urTierTmimarTebis cxrili; 4. wign `zeheris~ (`zogaris~) teqstebi qsenZ pranaitisisa da hebraist markonis TargmanSi. `zeheris~ (`zogaris~) teqstis Targmanis markoniseuloba gamoricxavs yovelgvar eWvs maszed, rom igi winaswari ganzraxviT aris damaxinjebuli Talmudist iudevelTa dadanaSaulebis mizniT. metic, TviT am ueWvelad namdvilma dokumentebma mogvca SesaZlebloba xidi gagvedo `zogaris~ teqstsa da iuSinskis Tavze arsebul camet Wrilobas Soris.

   `zogaris~ wignSi namdvilad aris ramdenime striqoni, romelSic laparakia adamianis mokvlaze gansazRvruli sistemiT... sisxlis gamoyeneba Tanamdevi movlenaa.

   qsenZ pranaitisis Targmani `zogaris~ wignisa (naw.II, gv.119a): `da sikvdili maTi (amme-haarec, anu ara-ebraelTa), dae, iyos mokumuli piriT, rogorc pirutyvebisa, romlebic xmisa da metyvelebis gareSe kvdebian. locvaSi ki man (damkvlelma) ase unda Tqvas : `ara maqvs me bageni, rom gipasuxo da ara maqvs Subli, rom Tavi maRla avwio~. da igi samadlobel locvas aRavlens da aRTqmas aZlevs wmidas – kurTxeulimc ars igi! – rom yoveldRiurad unda iyos misi mokvdineba ehadSi, rogorc pirutyvisa dakvlisas, - Tormeti gamocdiT danisa da daniT, rac Seadgens camets (swored amdens Seadgens sityva `ehad~-is ricxviT mniSvnelobaTa jami: alef-1, heT-8, daleT-4; anu sul-13); da igi ganadidebs wmida kurTxeuls yoveldRe, yoveli Wamisas da yoveli smisas, rogorc mRvdeli ganadidebs, roca suli (adamianisa) aqebs wmida kurTxeuls da ganadidebs mis saxels da SeaerTebs mis erTobasTan (erTaderTTan), romelic aris misi Sehina (mesia-avt)...~.Y(analogiuri Sinaarsis matarebelia i.i. markonis Targmani-a.u.)

 

`ehad~ - iuSinskis 13 Wriloba.

   moklulis safeTqelze miyenebuli naCxvleti Wrilobebis dakvirvebuli Seswavla uciloblad daadgens im faqts, rom am 13 Wrilobis miyenebisas gatarebulia gansazRvruli sistema: 1) yoveli Wriloba Tanxvdeba sefirotebis cxrilis nawilebs...3)iqmneba SesaZlebloba, ganisazRvros asoniSnuri mniSvneloba rogorc WrilobaTa calkeuli jgufebisa, aseve maTgan damoukideblad arsebuli naCxvleti Wrilobebisa moklulis marjvena safeTqelze; 4) mtkicdeba debuleba, rom xuTi naCxvletisagan Semdgari jgufi litera `Sins~ warmoadgens... 2) zemoTa marcxena Wriloba Seesabameba litera `reS~-s; 3) oTxi Wrilobisagan Semdgari centraluri jgufi ki Seesabameba litera - `alef~-s...4) oTxi Wrilobisagan Semdgaro jgufi `Sin~-is marjvniv Seesabameba litera `tau~-s; 5) zemoTa marjvena Wriloba Seesabameba litera `fhe~-s.

  kabalam gansakuTrebuli saidumlo mniSvneloba SesZina ebraul anbans... asoniSnuri formulis wakiTxva kabalisturi monacemebis qonisas SeiZleba aseTi iyos: alef-fhe-reS-tau-Sin, anu adamiani-mozveri-xma-Tavi-mkerdi... asoniSan `fhe~-s mniSvneloba adamianis `pirs~, `enasac~ iZleva. am mniSvnelobis darTva mocemuli frazisaTvis aseT Sedegs mogvcems: `adamiani-mozveri (misi piri, xma, metyveleba) moklul iqna dartymebiT Tavsa da mkerdSi~. cneba `piris~ auxsneli roli kabalisturi formulis moyvanil gaSifrvaSi cxadi Seiqmneba, Tu mas SevudarebT wign zogaris Semdeg teqsts (ix. naw. II,gv.119a): `dae, maTi sikvdili iyos daxSuli (mokumuli) piriT, viTarca pirutyvis sikvdili, romelic xmis da metyvelebis gareSe kvdeba... msgavsad im pirutyvisa, romelic daikvleba danis Tormeti moZiebiT da daniT, camets rom Seadgens~ (teqstis Targmani ekuTvnis i.i. markins).

   moklulis marjvena safeTqelze `Cawerili~ kabalisturi formulis elementebi da mniSvneloba analogiuria `zogaris~ wignis moxmobili teqstis Sinaarsisa. am teqstSi naxsenebi cameti Wrilobac iuSinskis SemTxvevaaSi aseve saxezea».     ^

 2007 წ.